Νέα Ιστοσελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΑ)
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την ΤΡΙΤΗ 15 Ιουνίου 2021

Οι Κύπριοι/ες και Ευρωπαίοι/ες πολίτες όπως και Πολίτες Τρίτων Χωρών που έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων και των αιτητών ασύλου, οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας,

  • είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία,
  • αναζητούν ενεργά εργασία,
  • έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους,

μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για εξεύρεση εργασίας και συμβουλευτική καθοδήγηση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας.

Επίσης όσοι διατηρούν ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ θα πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους μέσω της πιο πάνω Διαδικτυακής Πλατφόρμας, αφού οι αυτόματες ανανεώσεις των εγγραφών που άρχισαν από τις 17/3/2020 σταματούν.

Οι οδηγίες χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας υπάρχουν αναρτημένες τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας όσο και στην ίδια την Πλατφόρμα.

Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση κωδικών οι οποίοι θα παράγονται από την Πλατφόρμα.

Οι κωδικοί πρόσβασης για σκοπούς ανανέωσης των υφιστάμενων εγγραφών θα διαβιβαστούν μέσω SMS σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την περίοδο ανανέωσης η οποία καθορίστηκε σε πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της εγγραφής.

Παρακαλούνται όσοι αιτητές εργασίας έχουν αλλάξει αριθμό τηλεφώνου να ενημερώσουν άμεσα τους Λειτουργούς της ΔΥΑ ώστε να γίνει εφικτή η διαβίβαση της σχετικής ενημέρωσης.

Επισημαίνεται ότι, οι Αιτητές Ασύλου που έχουν υποβάλει αίτηση ή λαμβάνουν Υλικές Συνθήκες Υποδοχής από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, έχουν προθεσμία να εγγραφούν στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους για σκοπούς εξεύρεσης εργασίας, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης ανεργίας στο διάστημα αυτό.

Στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται δυσκολία στη διεκπεραίωση των εγγραφών αιτήσεων για εξεύρεση εργασίας οι αιτητές εργασίας μπορούν να αποτείνονται για στήριξη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της κάθε Επαρχίας, όπως αυτές φαίνονται πιο κάτω:
Για γενικές πληροφορίες: pes@dl.mlsi.gov.cy
Για διαδικτυακή υποστήριξη: websupport@dl.mlsi.gov.cy