Συνήθεις Ερωτήσεις
  • Μπορεί ένας εργοδότης ο οποίες δεν είναι εγγεγραμμένος στο Γραφείο Εργασίας να εγγραφεί μέσω του Συστήματος?

    Ναι. Εργοδότες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας, θα είναι σε θέση να εγγραφούν στο Γραφείο Εργασίας και να αποκτήσουν πρόσβαση στο Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας μέσω του συστήματος, επιλέγοντας τον πιο κάτω σύνδεσμο. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη Αριθμού Μητρώου Εργοδότη.

    Εγγραφή Εργοδότη