Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης
ή
 
Για προβλήματα ή βοήθεια σε θέματα εγγραφής ή σύνδεσης στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα της ΔΥΑ, επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: websupport@dl.mlsi.gov.cy .